Misija ir vizija

Misija ir vizija

Paramos fondas Vilniaus universiteto fondas įsteigtas siekiant suformuoti neliečiamąjį kapitalą, o iš investavimo gautomis pajamomis užtikrinti universiteto finansinį stabilumą, finansuoti talentingiausių studentų studijas ir steigti stipendijas, remti aukščiausios kokybės mokslinius tyrimus, globalius poreikius atitinkančias studijų programas, finansuoti gabiausių studentų ir mokslininkų stažuotes, pritraukti geriausius užsienio dėstytojus ir tyrėjus, skatinti kitus didelę pridėtinę vertę kuriančius projektus.

Fondo misija – pasitelkiant istorinę patirtį, dabarties ambicijas ir ateities perspektyvas užtikrinti Vilniaus universiteto, kaip nacionalinio mokslo ir kultūros židinio, pasaulinį konkurencingumą. Siekiame sutelkti milijardo eurų vertės neliečiamąjį kapitalą, kurio investicijų grąžą svariai prisidėtų prie VU progreso ir pakeltų šalies švietimą ir mokslą į naujas aukštumas.

 

VU fondo idėjinė pradžia

Vilniaus universiteto fondas buvo įsteigtas 2016 m. balandžio 6 d. ir tapo pirmuoju universitetiniu neliečiamojo kapitalo fondu Lietuvoje. Fondo steigimo sutartį pasirašė trys pirmieji investuotojai – UAB „Ekspla“ vardu Rimantas Kraujalis, UAB „Light Conversion“ vardu prof. Algis Petras Piskarskas ir investuotojas Alvydas Žabolis.

 

Mecenatystė Vilniaus universitete

Vilniaus universitetas visais laikais buvo Lietuvos šviesuomenės, suprantančios išsilavinimo reikšmę, dėmesio centre. Universiteto Didįjį kiemą juosiančiose sienose įamžinti Vilniaus universiteto steigėjai, mecenatai, įžymūs mokslininkai. Jie primena čia pradėtų ir plėtotų idėjų bei darbų reikšmę, nes Vilniaus universitetas visada buvo daugiau nei mokslo įstaiga – tai vienas iš svarbiausių šalies progreso židinių.

Vilniaus universiteto Didžioji kiemo freskos

Istorijos puslapiuose yra daug su universitetu susijusių žymių ir garbių veikėjų – savo idėjas ir vizijas čia galėjo realizuoti ne tik mokslo, bet ir politikos bei verslo atstovai. Kiekvienas Vilniaus universiteto fundatorius bei idėjinis partneris laiku priėmė svarbų sprendimą – remti intelektualines ištakas.

Istoriniai VU mecenatai (iš kairės). Valerijonas Protasevičius, Kazimieras Leonas Sapiega, Jurgis Radvila, Elžbieta Oginskaitė–Puzinienė

Valerijonas Protasevičius, Kazimieras Leonas Sapiega, Jurgis Radvila, Elžbieta Oginskaitė–Puzinienė ir daugelis kitų – tai ne pavieniai dosnumu sužibėję fundatoriai, o prestižinės mecenavimo tradicijos kūrėjai ir tęsėjai. Skirtingomis formomis kiekvienas iš jų prisidėjo prie Lietuvos inteligentijos, aukštojo mokslo ir visuomenės brandos.

 

Moderniųjų laikų filantropija

XXI amžiuje Vilniaus universiteto fondo steigėjai ir bendraminčiai siekia vėl suburti verslo, mokslo ir visuomenės lyderius, kurių indėlis, vizijos ir pastangos tiesia kelią Lietuvos ateities pasiekimams. Vilniaus universiteto fondas – legendos tęstinumas, grindžiamas per amžius susiformavusiomis mokslo ir verslo bendradarbiavimo tradicijomis.

Modernių laikų mecenatai (iš kairės). Rimantas Kraujalis, Reda ir Alvydas Žaboliai, Darius Zubas, Danas Tvarijonavičius, Romualdas Danielius

Tęsdamas mecenavimo tradicijas Vilniaus universitete, Fondas įsipareigoja veikti išimtinai universiteto labui, o Vilniaus universitetas, įgyvendindamas Fondo pasirinktus projektus, pasinaudoja papildomomis galimybėmis finansuoti gabiausių studentų studijas, pritraukti geriausius dėstytojus ir mokslininkus iš užsienio, finansuoti esamų mokslininkų ir studentų stažuotes, kurti specialias studijų programas, atlikti užsakomuosius mokslinius tyrimus, inicijuoti kitas į Vilniaus universiteto pridėtinės vertės kūrimą nukreiptas veiklas.

Keletas iš finansuotų talentų (iš kairės). Mantas Šimėnas, Thomas Peak, Nethra Dev Milind Dev

Remiantis bendradarbiavimo sutartimi, Vilniaus universitetas leidžia Fondui naudoti VU vardą bei įsipareigoja skatinti Fondo žinomumą ir užtikrinti tinkamą Fondo veiklos organizavimą, o Fondas įsipareigoja veikti išimtinai VU naudai. VU fondas – universiteto socialinis partneris, atstovaujamas universiteto valdymo organuose.

 

Tarptautinė praktika

Tokiose šalyse kaip JAV ir Didžioji Britanija universitetiniai neliečiamojo kapitalo fondai yra įprasta ir pasiteisinusi praktika – daugiau kaip 80 JAV universitetų fondų jau sukaupę per milijardą dolerių. Daugiausia lėšų JAV turi Harvardo universiteto fondas – per 40 mlrd. dolerių (2019 m.). Tuo tarpu Didžiojoje Britanijoje – Kembridžo ir Oksfordo universitetų fondai, įvertinti per 5 mlrd. svarų.

Pirmojo tokio tipo fondo steigimui Lietuvoje susibūrę investuotojai įvedė naują standartą visuomenėje, kuri suvokia investicijų į šalies ateitį ir jos žmones svarbą bei nori prisidėti prie seniausios ir didžiausios Lietuvos aukštosios mokyklos pasaulinio konkurencingumo stiprinimo.

Kviečiame visus, žvelgiančius į vieną seniausių Europos universitetų kaip į Lietuvos šviesuomenės ugdymo židinį, prisijungti prie šios idėjos bendraminčių ir palikti savo žymą ateities kartoms.

Kaip veikia neliečiamojo kapitalo fondas?

Rėmėjai
Neliečiamojo kapitalo fondas
3 928 665 €
Investicijos į skirtingas turto klases
Dalis grąžos reinvestuojama
Investicijų grąža
1 004 564 €

Išmokėta VU

266 102 €

Finansuojami Vilniaus universiteto projektai

I

etapas*
Stipendijos
Talentingiausiems studentams
Stažuotės
Studentams, dėstytojams, mokslininkams
Dėstytojų pritraukimas
Gabiausių dėstytojų iš užsienio vizitams, nuolatiniams etatams

II

etapas*
Studijų programos
Globalius poreikius atitinkančių įgūdžių formavimui
Moksliniai tyrimai
Aukštos pridėtinės vertės tyrimų skatinimui
Infrastruktūra
Mokslo ir studijų kokybės gerinimui

* Kitos VU tarptautinį konkurencingumą skatinančios iniciatyvos gali būti finansuojamos atskiru Fondo ar rėmėjų sprendimu.