Juozo Sido parama VU Istorijos fakultetui

Juozo Sido parama VU Istorijos fakultetui

Finansuotas projektas

87 000 €

3

Surinkta iš 87 000 €

Kartų paremta

2017 m. pradžioje Vilniaus universitetas ir JAV lietuvis Juozas Sidas Sidzikauskas Vilniaus universiteto fondo iniciatyva pasirašė dovanojimo sutartį, pagal kurią remiamos istorijos studijos ir mokslas Vilniaus universitete. Šia parama Juozas Sidas puoselėja savo dėdės, žymaus tarpukario Lietuvos politinio veikėjo, diplomato Vaclovo Sidzikausko (1893–1973) atminimą.

Paramos lėšos skiriamos trims veikloms: Istorijos fakulteto infrastruktūros atnaujinimui, mokslo rezultatų sklaidai ir mokslininkų skatinimui. Didžioji lėšų dalis buvo panaudota atnaujinant darbuotojų ir studentų kompiuterinę klasę. Ši kompiuterinė ir programinė įranga padeda užtikrinti Istorijos fakultete vykdomų studijų ir mokslinių tyrimų ryšius su praktine-taikomąja sritimis – naudoti fizinių ir technologijos mokslų pasiekimus bei priemones istorijos, archeologijos, paveldo studijose (GIS, ESRI, ArcGIS programinės įrangos – žemėlapių, duomenų bazių, archeologinių brėžinių ir piešinių sudarymas ir kt.).

Dalis paramos buvo skirta Istorijos fakulteto mokslininkų tiriamųjų darbų ir tarptautiškumo sklaidai, viešinant Lietuvos istorijos tyrimus tarptautiniu lygiu – finansuotas 11 straipsnių, kurie bus publikuoti užsienio leidiniuose, vertimas į anglų kalbą.

Galiausiai buvo paskelbta Vaclovo Sidzikausko premija už istorijos mokslo tyrimus. Premija įteikiama fakulteto baigiamosios mokslo metų šventės metu Šv. Jonų bažnyčioje. Jau įteiktos 3 premijos:

• 2017 m. premija skirta doc. dr. Marijai Drėmaitei už tarpukario ir sovietmečio Lietuvos architektūros tyrimus (monografijos: Progreso meteoras: modernizacija ir pramonės architektūra Lietuvoje 1918–1940 m., Vilnius: Lapas, 2016 ir Baltic Modernism. Architecture and Housing in Soviet Lithuania, Berlin: DOM Publishers, 2017).

• 2018 m. – dr. Tomui Vaisetai už psichiatrijos istorijos Lietuvoje tyrimus (monografija Vasarnamis, Vilnius: Lapas, 2018)

• 2019 m. – prof. dr. Arūnui Streikui už monografiją Minties kolektyvizacija: cenzūra sovietų Lietuvoje, Vilnius: Naujasis židinys-Aidai, 2018.

Juozo Sido parama leidžia stiprinti sritis, kuriose labiausiai trūksta resursų – tyrimų infrastruktūrą ir paramą tarptautinėms aukšto lygio publikacijoms Lietuvos istorijos tema rengti.

Projekto rėmėjai

Įmonės / organizacijos

Fiziniai asmenys

  • Juozas Sidas
Esame labai dėkingi už skirtą paramą! Tavo indėlis į VU padeda mums tobulėti, užtikrinti Universiteto ateitį ir įgyvendinti reikalingus projektus.