John ir Idos Valauskų vardo subfondas medicinos studentams remti

John ir Idos Valauskų vardo subfondas medicinos studentams remti

45 005 €

2

Surinkta

Kartų paremta

48 965 €

Vertė 2023 m. IV ketvirtį • Tikslui išmokėta: 2 750 €

Kita suma

1998 m. gegužės 6 d. buvo įsteigtas ir įregistruotas John ir Idos Valauskų paramos fondas, kurio kapitalą sudarė John Valausko (1905-1994) ir Idos Valauskienės (1909-1995) testamentais dovanotos lėšos. John ir Ida Valauskai pageidavo, kad jų dovanotų lėšų prieaugis (pvz., palūkanos, investicijų grąža) būtų naudojamas nusipelniusių VU Medicinos fakulteto studentų stipendijoms.

2022 m. John ir Idos Valauskų paramos fondo registro tvarkytojo iniciatyva nuspręsta fondo veiklą nutraukti, iš fonde likusių 45 tūkst. Eur suformuojant John ir Idos Valauskų neliečiamojo kapitalo subfondą VU fonde. John ir Idos Valauskų pirminiu pageidavimu, VU Medicinos fakultetas iš subfondo investicijų grąžos skiria vienkartines stipendijas, pagrindiniu kriterijumi laikydamas labai gerus studijų rezultatus. Stipendijos įteikiamos fakultete švenčiant Padėkos dieną, rengiamą Kovo 11-osios proga.

John Valauskas (1905-1994)

Gimė 1905 m. lietuvių išeivių šeimoje Čikagoje, JAV. Dar vaikas su tėvu grįžo į Lietuvą, baigė vidurinę mokyklą, pergyveno Pirmąjį pasaulinį karą. 1922 m. John įsteigė šaulių būrį ir jam vadovavo. 1923 m. dalyvavo sukilime Klaipėdos kraštui atgauti. Nuo 1926 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje.

Čikaga, John Valauskas

Baigiantis Antrajam pasauliniam karui John per Vokietiją pasitraukė į JAV, didesnę savo gyvenimo dalį praleido Čikagoje. Keletą metų dirbo fabrike, vėliau vertėsi nekilnojamo turto nuoma. Čikagoje John susipažino ir susituokė su Ida Mačiukaite.

Ida Mačiukaitė-Valauskienė (1909-1995)

Gimė 1909 m. Suntautų kaime Biržų apskrityje. 1921 m. su šeima persikėlė gyventi į Vilnių. Vilniuje baigė Vytauto Didžiojo gimnaziją. 1932 m. įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakulteto farmacijos skyrių Kaune. Po metų perėjo į Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakulteto juridinį skyrių.

Ida Mačiukaitė-Valauskienė, Biržai

Baigusi mokslus Ida įsidarbino Kauno geležinkelio valdyboje. Grąžinus Vilnių Lietuvai, grižo į namus, nuo 1941 m. dirbo Akušerių mokyklos raštinėje technine sekretore, o nuo 1942 m. – Vilniaus universiteto administracijos buhalterio padėjėja. Baigiantis Antrajam pasauliniam karui, pasitraukė į Vokietiją ir keletą metų gyveno pabėgėlių stovykloje. Atvykusi į Ameriką, įsikūrė Čikagoje ir čia ištekėjo.

Filantropinė veikla

John ir Ida Valauskai aktyviai dalyvavo Amerikos lietuvių organizacijų veikloje: priklausė Amerikos lietuvių tarybai, Bendram Amerikos lietuvių fondui, Lietuvių fondui, Lietuvos vyčiams, Lietuvos Dukterų draugijai, Amerikos lietuvių šaulių organizacijai, Amerikos lietuvių klubui Floridoje ir šv. Kazimiero katalikų misijai.

Visas išvardintas organizacijas rėmė piniginėmis aukomis. Aktyviai rėmė inciatyvą Portlande (Oregonas) pastatyti paminklą, skirtą Lietuvos laisvės kovotojams ir Sibiro kankiniams atminti. John ir Ida Valauskai taip pat rėmė ir testamentu aukojo Amerikos lietuvių kultūros archyvo muziejui, Vaikų tėviškės statybai ir trijų našlaičių globai Lietuvoje.

Paminklas Lietuvos laisvės kovotojams ir Sibiro kankiniams atminti, VU Medicinos fakultetas

Testamentu paliko auką lietuvių Katalikų religinei šalpai Marijonų namams Marijampolėje, kelioms Vilniaus ligoninėms, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių aklųjų mokykloms, Idos Valauskienės globotų trijų našlaičių ilgalaikiui fondui. 20 proc. turto paskyrė VU Medicinos fakultetui ilgalaikio fondo įkūrimui pažangiems studentams remti.

_

Paramą subfondui galima skirti ir bankiniu pavedimu:

Sąskaitos numeris → LT67 7300 0101 7171 5331 (AB „Swedbank“)
Paskirtis → Parama Valauskų subfondui
Gavėjas → Paramos fondas Vilniaus universiteto fondas ( į/k 304222713)

Paramos sutartims virš 14,5 tūkst. Eur reikalingas notarinis tvirtinimas, kuriuo pasirūpins Vilniaus universiteto fondas. Susisiekite jums patogiu būdu.

_

Daugiau informacijos → VU Medicinos fakultetas

Subfondo rėmėjai

  • John ir Idos Valauskų paramos fondas
  • Justinas Noreika